Subtitle

Stadgar Mariestads LineDancers

Mål och Uppgift


 • Föreningen ska sprida dansglädje och trivsel till våra medlemmar.
 • Föreningen ska inrikta sig på social och tävlingsinriktad linedance.

Medlemskap


 • Varje enskild person med intresse att verka för föreningens målsättning kan            bli medlem. Medlemskap är obligatoriskt vid deltagande i kursverksamhet.
 • Medlemmar som inte fullgör sina ekonomiska åliggande eller på annat sätt            motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas        av styrelsen.
 • Medlem avsäger sig sitt medlemskap genom att meddela styrelsen eller                genom att inte betala fastställd medlemsavgift inom föreskriven tid.
 • Styrelsen kan utse hedersmedlem. Hedersmedlem får delta i kursverksamhet        utan att betala avgift.

Medlemmars rättigheter och skyldigheter


Rättigheter

 • Medlemmar har rätt att deltaga i års- och medlemsmöten.
 • Medlemmar har rätt att föreslå och lämna in motioner senast två veckor före          möten.
 • Medlemmar har rätt att deltaga i föreningens kursverksamhet.
 • Medlemmar har rätt att deltaga i planering av föreningens verksamhet.

Skyldigheter

 • Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar.
 • Medlemmar är skyldiga att hjälpa till att hålla lokalen i fräscht skick.
 • Medlemmar är skyldiga att vara solidariska gentemot föreningen.
 • Medlemmar är skyldiga att betala kurs- och medlemsavgifter inom föreskriven        tid.
 • Medlemmar är skyldiga att hålla en god dansmoral samt ett vänligt och städat        uppförande.

Medlemsavgift


Medlemsavgiftens storlek fastställs årligen av föreningsstämman.


Föreningsstämman


Föreningens beslutande organ är föreningsstämman och styrelsen. Ordinarie föreningsstämma utser styrelsen som består av fem ordinarie ledamöter samt en ersättare. Ordförandens röst är utslagsgivande. Styrelsen ska bestå av aktiva medlemmar.


Mandattiden för ordförande är 1 år, för ordinarie ledamöter 2 år och för ersättare 2 år.


Första gången val äger rum ska dock två ledamöter väljas för 1 år så att mandattiden är rullande. Ordförande utses av årsmötet. Övriga poster fördelas inom styrelsen.


Föreningens löpande ärenden handhas av kontaktpersoner som tillsätts av styrelsen utom eller inom sig. Styrelsen är beslutsmässiga då - efter kallelse till samtliga ledamöter - minst tre ledamöter eller ersättare är närvarande. Sakfrågor inom styrelsen avgörs genom öppen omröstning. Vid personval sker öppen röstning såvida inte någon ledamot annat begär.


Ett styrelsemöte kan lika väl hållas via telefon om det är svårt att samla styrelseledamöterna.


Årsmöte


Vid ett årsmöte måste:

 • Val av ledamöter ske
 • Vid behov, val av andra poster ske
 • Beslutas om medlemsavgift
 • Redovisas föregående års verksamhet och ekonomi.

Förslag till dagordning för ett årsmöte:

 • Mötets öppnande
 • Val av ordförande, sekreterare, justerare/rösträknare för mötet
 • Fråga om kallelse till mötet skett enligt föreningens stadgar
 • Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 • Uppläsning och godkännande av revisorernas berättelse för det gångna                verksamhets- och räkenskapsåret
 • Fråga om godkännande och beviljande av ansvarsfrihet
 • Val av styrelse, revisorer, valberedning, festkommitté
 • Beslut om medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret
 • Uppläsning av motioner, förslag inkomna till styrelsen och behandling av                dessa
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande.

Firmatecknare


Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om ordförandeposten är vakant ska annan inom styrelsen utses till att teckna firman. Denne och kassören har rätt att teckna firman var för sig.


Tidpunkt för årsmöte


Årsmöte skall äga rum senast den 31 mars.

Kallelse skall ske minst tre veckor före mötet.


Upplösning av föreningen


Upplösning av föreningen måste beslutas vid två medlemsmöten, om föreningen inte har medlemmar kvar till att bedriva fortsatt verksamhet.


Tillgångar och skulder


Vid upplösning av föreningen skall privata tillgångar återlämnas till ägarna.

Andra tillgångar samt inventarier skall avyttras till skäligt pris.

Hur överskott eller underskott skall hanteras beslutas av medlemsmöte.Stadgar uppdaterade vid årsmöte 2017-03-08.

Nya foton

Facebook Like Button

Newest Members